פיתוח תוכנה
 SmartTech

תקנון - תנאי שימוש באתר

תאריך עדכון אחרון 22-01-2015

גולש/ת יקר/ה, אנו מודים לך על כך שבחרת להיכנס לאתר SmartTech מקבוצת אי. טי. סמארט טכנולוגיות בע"מ, או לאתר הקשור לאתר אי. טי. סמארט טכנולוגיות לרבות כל השירותים המוצעים באתר אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר" או SmartTech).

1.       כללי

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה -

"גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"SmartTech" - החברה בעלת האתר, לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

2.       יצירת קשר עם מערכת אי. טי. סמארט טכנולוגיות בע"מ / SmartTech

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות לאי. טי. סמארט טכנולוגיות בע"מ בעמוד יצירת קשר (בכתובת:  http://smart2000.co.il/ContactUs.aspx).

לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני האתר (כהגדרתם להלן), אנא צייi בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.

פנייתך חשובה לנו. דע כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת SmartTech. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה. זכור גם שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן עלינו לבדוק את הדברים גם עמם בטרם טיפול.
אנא ציין בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

3.       המשמעות של תקנון זה

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

SmartTech שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

4.       היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם SmartTech. זאת, אלא אם כן SmartTech ציין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של סתירה בין הוראה בתקנון זה לבין הוראה בתקנון תשלומים, תגבור ההוראה בתקנון זה.

כמו כן, לגבי השירותים המפורטים בסעיף 13 להלן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

5.       למי מותר להשתמש באתר?

כל גולש מוזמנ להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18].
יחד עם זאת, SmartTech רשאי למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותו) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים - למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בענין.
גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

6.       שימוש מסחרי באתר

האתר לא נועד לשימוש מסחרי לצרכי חיוב וגבייה אוטומטית בהוראות קבע ובכרטיסי אשראי וניהול תיכי לקוחות והנפקת חשבוניות וקבלות, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, שליחת הודעות, ניהולן, רישום משתמש,
כמו כן, אנא קבל בהבנה את אופיו המסחרי של האתר. אנו משתדלים תמיד לאזן בין הצרכים המסחריים של האתר לבין הנוחות שלך בשימוש שאת עושה בו.

7.       שם המשתמש והסיסמה

חשיבות נכונות הפרטיםלתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.
כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים לגבי חידושים באתר, עדכון הצעות חברות שקיבלת או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.

שם משתמש וסיסמהעם הרשמתך לאתר תתבקשי לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה שתוכל לזכור אותה בע"פ.

הנך מתבקשת לשמור בסודיות את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
בנוסף, אנא זכור שעם בחירת שם משתמש, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו משתמש באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). לכן, ככל שאתה מעוניין לשמור על אנונימיות, שמור בסוד אף את אותו שם משתמשם, ואת הקשר שלו אליך.

דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה".

8.       רכושה של SmartTech

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של SmartTech, או של צדדים שלישיים שהעניקו ל SmartTech הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, SmartTech הוא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולש כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מ SmartTech.
למרות זאת, SmartTech לא יהיה אחראי כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

9.       תכני גולש

כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלת אותו.

כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").
יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

10.    אחריות לתכני גולש

הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות ש- SmartTech יהיה סבור שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכור כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

כאמור בתקנון זה, לאלפא הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאתה מעלה לאתר, תחול בין אם SmartTech ניצל את זכותו ובין אם לא.

כשאתה מעלה תכנים לאתר אתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.

במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחו של SmartTech להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.

הנך מתחייבת לפצות ולשפות את SmartTech ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לINVONE, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של SmartTech, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת ל SmartTechעל פי כל דין.

11.    מחיקת תכני גולש

SmartTech רשאי (אך אינו חייב) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. SmartTech לא יהיה חייב לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא יהיה חייב במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, SmartTech יהיה רשאי להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

זכור את האמור בפסקה זו כשאתה מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמור ממנו העתק.

12.    תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם

הגענו לחלק החשוב - האתר. להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן).

לתשומת לבך - SmartTech איננו מחויב להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשות או לחלקן, מכל סיבה שהיא.

מחלקת גולשים

הנה מחלקה אשר מאפשרת לגולש לראות, להכיר וללמוד המוצרים והתכנים באתר SmartTech, מוצרים אלה הנם בבעלות SmartTech  וכל הזכויות שמורות ל SmartTech.

הורדות של כלים ותוכנות

בין היתר באתר קיימת מחלקה להורדות אשר במחלקה זו ממוקמים כל התוכנות והכלים שניתן להשיג אותם מתוצרת SmartTech

מחלקת לקוחות

01.    ניהול לקוחות לחיוב חודשי קבוע: בסכום קבוע מראש או סכום משתנה לפי טופס הקלדה או הצטברות יתרה, הניהול מתבצע בתקוצות חיוב כך שלכל קבוצה יש לה הגדרות משלה, ניתן להוסיף כמה שתרצה קבוצות חיוב תחת מסגרת קוד מוסד אחד.

02.    ניהול מוסדות מ.ס.ב: הלקוח יכול לנהל יותר מקוד מוסד אחד של מ.ס.ב. לחיוב בהוראת קבע נקאית, מתאים במיוחד אם אתה לשכה שמעוניינת לתת שירותי חיוב בהוראת קבע ללקוחות של לקוחותיך, אם רואה חשבון שמעוניין לתת שירות ערך מוסף ללקוחות שלך.

03.    ניהול מסופי חיוב בכרטיסי אשראי: כל לקוח יכול לנהל יותר ממסוף חיוב אחד, כך שבכל מסוך ניתן להוסיף יותר מקבוצת חיוב אחת, ובכל קבוצת חיוב ניתן לערוך ים של הגדרות שונות ומשונות עבור אותה קבוצה.

04.    תזמוני חיוב אוטומטי: ניתן לקבוע תזמון מסויים עבור קבוצת חיוב כך שלא תצטרך לכנס לאתר ולבצע פעולת השידור או אישור פעולת החיוב והגבייה בצורה ידנית, פעולה זה מאוד פשוטה, אתה קובע את ההגדרות של התזמון מתי לחייה (כל חודש, כל חודשיים, כל יום!, באיזה שעה) והמערכת תדאג לייצר קובץ חיוב ולשדר אותו עבורכם.

05.    חיוב מיידי בכרטיס אשראי: אם יש ברשותך מסוף אשראי במערכת תוכל לבצע גם חיוב מיידי של לקוח בודד בכרטיס אשראי (מסוף וורטואלי).

06.    הנה"ח: ניתן לראות מידע חשבונאי של חיובים וזיכויים בכרטסות החייבים שלך לפי תנועות הנה"ח רגילות ואף לייצר קובץ למערכת הנה"ח לתוכנות רואה חשבון כמו חשבשבת ואחרים.

07.    הנפקת תעוד פנים: ניתן להנפיק חשבונית, קבלה, חשבונית זיכוי באתר לחייבים שלך בקבוצת חיוב תחת כותרת קוד מוסד אחד, וגם ניתן להנפיק חשבונית אוטומטית בעת ביצוע שידור ל-מ.ס.ב. או ביצוע חיובים עוקבים בכרטיסי אשראי (הו"ק בכ-אשראי).

08.    פעולה זו תחסוך לך זמן רב גם לך וגם לרואח חשבון שלך בעיבוד הנה"ח והנפקת תעוד, (רו"ח רגיל להנפיק חשבונית אחת עבור כל הלקוחות שלך כאשר אתה מחייב אותם בהוראת קבע) אך ב-SmartTech, אתה מסמן להנפיק חשבונית והמערכת בצורה מאוד פשוטה תייצר חשבונית אוטומטית עבור כל חייב וחייב ואף תרשום תנועת הנה"ח לשם כך.

09.    תמסורת: ניתן לשלוח כל תעוד פנים שהונפק במערכת אוטומטית ל-דוא"ל, לפקס! וזה בלחיצת כפתור אחת על כל תעוד, פעולת השליחת גם מתבצעת אוטומטית כאשר עושים שידור הו"ק או כ-אשראי.

10.    הודעות ומודיעין: קיימת במערכת SmartTech שירות הודאות SMS מובניות שניתן לשלוח הודעות SMS אוטומטית ללקוחןות בעת שידור הו"ק או כ-אשראי, או הקלדת החזרות הו"ק. ניתן גם לשלוח הודעות SMS לקבוצת חיוב ללא כל פעולה חשבונאית אוטומטית.

 

13.    הגבלת אחריות SmartTech ו/או מי מטעמה

השירותים הניתנים באתר כרוכים בתשלום (בשלב זה) וניתנים לרווחתך. יחד עם זאת זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד SmartTech, או מי מספקיה או מי מטעמה.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את SmartTech ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את SmartTech ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע SmartTech או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
היעדר אחריותה של SmartTech ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
היעדר אחריותה של אלפא ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה אלפא מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על SmartTech ו/או מי מטעמה.

היעדר אחריות SmartTech ו/או מי מטעמה על מידע

המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותו של SmartTech ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

SmartTech ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

היעדר אחריות SmartTech בגין השירותים

SmartTech אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולש, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי SmartTech או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אלפא, מי מספקיה או מי מטעמה.

כמו כן, אספקת השירותים על ידי SmartTech תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, SmartTech אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

SmartTech אינו מתחייב כי היא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא יהיה לו כל אחריות בגין גישה כזו.
לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאג לגיבוי הולם.

היעדר אחריות SmartTech בעניין תכני הגולש

הגולש אחראית באופן בלעדי על תכני הגולש שהוא מעלה או מפרסם באתר.
SmartTech אינו אחראי לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.

היעדר אחריות SmartTech בעניין התקשרות הגולשת עם צדדים שלישיים

ככל שהגולש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, ואלפא לא תהא צד להתקשרות.

SmartTech אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולשת כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

היעדר אחריות SmartTech על פעילויות שמארגנים גולשים (לרבות מנהלי פורומים)

SmartTech לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי SmartTech עצמה.

במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, SmartTech לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי SmartTech עצמה, אנא צור קשר עם מערכת SmartTech וברר את העניין.

גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את SmartTech בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

14.    הגבלת אחריות צדדים שלישיים בשירותים הסלולארים

שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) חברות הסלולאר וספק שירות העברת ההודעות ("הספק"). המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה, ומגבלות הרשת הסלולארית. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מי מהם. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת. כל זאת, מבלי לפגוע בכל זכות ששמורה במקרה כזה מול אותו מנוי. השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומו. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, הספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי. המפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMS Gateway או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשניvאו בשעה, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

15.    הגנת הפרטיות

הגלישה באתר SmartTech והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך SmartTech יבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים.
SmartTech רשאי להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסרי בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח ל SmartTech ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

הינך מסכימ כי SmartTech ו/או מי מטעמו יעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכלי, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות דף צור קשר שבאתר.

בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי SmartTech ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

הינך רשאית לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותים. SmartTech מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאת פרסמת בעצמך. כמו כן, SmartTech לא יפרסם מסרים אישיים שאתה שולח, הודעות שלך בקומונות סגורות, רשומות שלא נועדו לפרסום בבלוג, תמונות באלבומים פרטיים וכדומה.

יחד עם זאת, הינך נותן בזאת את הסכמתך ל SmartTechלחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין SmartTech, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה ש SmartTech, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותו של SmartTech (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותו של SmartTech (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

16.    ניתוק, הפסקה ושינויים

SmartTech רשאי להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולשת מסוימת או לכלל הגולשות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת עושה שימוש באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים ש SmartTech מספק.

בנוסף, SmartTech יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשות ולהתייעץ עמם בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי SmartTech בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

17.    גיבוי התכנים

SmartTech נוקט באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאת מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.

עם זאת, SmartTech ממליץ לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם.
במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי SmartTech), לא תחול כל אחריות על SmartTech  ואתה לא תהיי זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

18.    המחאת זכויות

SmartTech רשאי להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רשיונות או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים.

19.    הצהרות והתחייבויות הגולשות

כשאתה עושה שימוש באתר, אנא עשה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא המנע מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

o        לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;

o        לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לאלפא;

o        לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה;

o        לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;

o        לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

o        לא להציק או להטריד גולשות אחרות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשות אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשות אחרות;

o        לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;

o        לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

o        לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;

o        לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;

o        לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

o        לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד";

o        לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;

o        לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;

o        לא לפרסם פרטים אישיים של גולשות אחרות, לרבות זהותן של הגולשות (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמן;

o        לא לאסוף נתונים על גולשות אחרות;

o        לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

o        לא להתחזות לאדם אחר, לגולשת אחרת או למי מטעם אלפא;

o        לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;

o        לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;

o        לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר;

o        לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;

o        לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;

o        לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה;

o        לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;

o        לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

o        לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;

o        לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

o        לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

o        לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

o        לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

o        לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;

o        לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה);

o        באפליקציות הצ'אט - לא להיכנס לצ'אט תחת יותר מכינוי אחד ואין ליצור חדר מתחזה או בעל שם דומה לחדר קיים;

o        באפליקציות הצ'אט - לא להשתמש בתוכנות צ´אט אחרות מלבד חלון השיחה של אלפא

20.    הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.

 

 

אי. טי. סמארט טכנולוגיות בע"מ, כל הזכויות שמורות